HESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000879364
Numer REGON: 387979538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/77/21/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE2021-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 76 kod pocztowy 89-400 poczta SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE kraj POLSKA 2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2020 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ MROZEWICZ-KUCHLEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 5142/20202021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLIEP2021-01-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLIEP2021-01-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLIEP2021-01-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLIEP2021-01-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-01-20 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2021-01-20 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2021-01-20 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-20 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-01-20 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-01-20 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-20 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-01-20 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów