GRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000878833
Numer REGON: 630119199
Numer NIP: 7780153331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409652/22/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630119199 NIP 77801533312021-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SIEROSŁAW2021-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEROSŁAW ulica UL. GIPSOWA nr domu 32 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2021-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2020 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, REP. A NR 9012/20202021-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SIEROSŁAWIU W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: GRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SIEROSŁAWIU W TRYBIE ART. 551 § 1 1 N. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SIEROSŁAWIU Z DNIA 30.12.2020 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: GRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SIEROSŁAWIU ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 9012/2020, SPORZĄDZONYM PRZEZ WOJCIECHA KWARCIŃSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3.2021-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000615163 2021-01-28 do dziś
5. Numer REGON6301191992021-01-28 do dziś
6. Numer NIP77801533312021-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIEBKOWSKA2021-01-28 do dziś
2. ImionaDOROTA JULIA2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2021-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ANTONI2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622015312021-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000569992 2021-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622015312021-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000569992 2021-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIEBKOWSKA2021-01-28 do dziś
2. ImionaDOROTA JULIA2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2021-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ANTONI2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-28 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-28 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-28 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-28 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-28 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-01-28 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-28 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-01-28 do dziś
946 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów