HIGHLANDER HANGOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000878488
Numer REGON: 387927961
Numer NIP: 7361735293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-14
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/779/21/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHLANDER HANGOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2021-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO nr domu 1E kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2021-01-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPETLIC.M@GMAIL.COM2021-01-14 do dziś
4. Adres strony internetowejGORALSKIKAC.PL2021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2021 R.2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETLIC2021-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISAJEW2021-01-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETLIC2021-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaISAJEW2021-01-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
347 29 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-01-14 do dziś
577 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów