GRY BEZ PRĄDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000878422
Numer REGON: 388189011
Numer NIP: 7812017862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453122/22/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRY BEZ PRĄDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GALLA ANONIMA nr domu 9B kod pocztowy 60-547 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-01-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSKLEP@GRYBEZPRADU.EU2021-02-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRYBEZPRADU.EU2021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2021 R.2021-02-17 do dziś
202.04.2021 R., REP. A NR 4096/2021, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE WARCZAK-MAŃDZIAK & JANICKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ NR 64 LOK. 28/1, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAROLINY WARCZAK-MAŃDZIAK - ZASTĘPCA NOTARIALNY BARTOSZ SZYMCZAK, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓLKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2021-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUĆ2021-02-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2021-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17500,00 ZŁ2021-09-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2021-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUĆ2021-02-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2021-02-17 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-17 do dziś
247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-17 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-17 do dziś
447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-17 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-02-17 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-17 do dziś
732 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2021-02-17 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-02-17 do dziś
918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2022 okres OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów