EXOMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000878365
Numer REGON: 387466968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/280/21/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3874669682021-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. URSYNOWSKA nr domu 72 kod pocztowy 02-605 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2020 R., NOTARIUSZ JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5758/20202021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĄCEK2021-01-14 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2021-01-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOENEICH2021-01-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2021-01-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST MINIMUM TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĄCEK2021-01-14 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2021-01-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2021-01-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOENEICH2021-01-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-14 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-14 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-01-14 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-01-14 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-01-14 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-01-14 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-14 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów