„EMSTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000878301
Numer REGON: 092568631
Numer NIP: 9532375171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RDF/409006/22/604]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMSTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PŁOWIECKA nr domu 6A kod pocztowy 04-501 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020R. NOTARIUSZ DAWID ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL.WEŁNIANY RYNEK 2, REP. A 6810/20202021-01-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 ROKU, REP. A NR 925/2021, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL.WEŁNIANY RYNEK 2 - ZMIANA PAR.13 UST.62021-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA AKCJONARIUSZY EMSTAR S.A. (NIP 9532375171, REGON 092568631) Z DNIA 18.09.2020R. O PRZEKSZTAŁCENIU EMSTAR SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 556 PKT 2 , 563 I 577KSH W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA DAWIDA ROGALA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 6810/20202021-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EMSTAR” , SPÓŁKA AKCYJNA2021-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000157815 2021-01-18 do dziś
5. Numer REGON0925686312021-01-18 do dziś
6. Numer NIP95323751712021-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„STOWARZYSZENIE FACTOTUM”2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680557112021-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000690893 2021-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166000 ZŁ2021-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego166000,00 ZŁ2021-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEWSKI2021-01-18 do dziś
2. ImionaMAREK2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2021-01-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-18 do dziś
263 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2021-01-18 do dziś
381 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-01-18 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA W TYM USŁUGI W BRANŻY OPTYCZNEJ POŚREDNICTWO W WYŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNOŚCIACH EKSPORT, IMPORT2021-01-18 do dziś
541 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-18 do dziś
642 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2021-01-18 do dziś
742 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-01-18 do dziś
842 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-01-18 do dziś
949 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2data złożenia 21.07.2022 okres OD 18.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2OD 18.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2OD 18.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów