A PLANT COMPANY BOBIN ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000878214
Numer REGON: 387941932
Numer NIP: 9512512877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/1689/21/859]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLANT COMPANY BOBIN ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA2021-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KABACKI DUKT nr domu 2 nr lokalu 80 kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPLANT.COMPANY@GMAIL.COM2021-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.01.2021 R.2021-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBIN2021-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTŁOMIEJ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2021-01-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBIN2021-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTŁOMIEJ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2021-01-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2021-01-13 do dziś
217 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-01-13 do dziś
322 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2021-01-13 do dziś
422 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-13 do dziś
523 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2021-01-13 do dziś
625 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2021-01-13 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-13 do dziś
896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów