CUPERTINO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000878087
Numer REGON: 361275042
Numer NIP: 6762487328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/402412/22/453]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361275042 NIP 67624873282021-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPERTINO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KARMELICKA nr domu 9 kod pocztowy 31-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2021 R., REP. A NR 23031/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE 14.12.2020 R., REP. A NR 25233/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAMIL ŁAZORCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 21 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2021-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADACH WSKAZANYCH W .ART. 551 § 1 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY 0 PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W DNIU 9 LISTOPADA 2020 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 ROKU SPORZ.ĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA ILOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŹNICZEJ 3, 31-547 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 23031/2020, ZE ZMIANĄ W UCHWALE NR 1 PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W DNIU 14 GRUDNIA 2020 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAMILA ŁAZORCZYKA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA ILOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŹNICZEJ 3, 31-547 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 25233/20202021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUPERTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000553207 2021-01-12 do dziś
5. Numer REGON3612750422021-01-12 do dziś
6. Numer NIP67624873282021-01-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2021-01-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLICHARSKA MÓL2021-01-12 do dziś
2. ImionaANNA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL2021-01-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2021-01-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-12 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-01-12 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-12 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-01-12 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-01-12 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-01-12 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-12 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-12 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2022 okres OD 12.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów