BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000877420
Numer REGON: 730328570
Numer NIP: 8271630639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336918/21/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 730328570 NIP 82716306392021-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość KOSTRZA2021-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZA ulica UL. BOROWSKA nr domu 9 kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA 2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 29.12.2020 R., REP. A NR 2977/2020, NOTARIUSZ BEATA BURKOWSKA-ZUBRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZEGOMIU.2021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZY NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁA KOMANDYTOIWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZY ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM O NUMERZE REPERTORIUM A NR 2977/2020 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ BURKOWSKĄ-ZUBRZYCKĄ, NOTARIUSZ W STRZEGOMIU.2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000551667 2021-01-15 do dziś
5. Numer REGON7303285702021-01-15 do dziś
6. Numer NIP82716306392021-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1004569322021-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000295794 2021-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK - SPÓŁKA POS FIRMĄ KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1004569322021-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000295794 2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2021-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2021-01-15 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-01-15 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-01-15 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-01-15 do dziś
564 91 Z LEASING FINANSOWY2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.11.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2019 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów