APARTAMENTY SZYNDZIELNIA DOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000877043
Numer REGON: 387843490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/32490/20/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPARTAMENTY SZYNDZIELNIA DOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC NA GROBLACH nr domu 5 nr lokalu 42 kod pocztowy 31-101 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.20202021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3501766762021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000074687 2021-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKKOLEKTYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861614392021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000843496 2021-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTOR Q CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2726867882021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000049280 2021-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3501766762021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000074687 2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKKOLEKTYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861614392021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000843496 2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów