AJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-28 godz. 10:36:34
Numer KRS: 0000876952
Numer REGON: 387840013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/40242/20/318]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁUKOWSKA nr domu 20B kod pocztowy 54-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2020 R., NOTARIUSZ PAULINA KALINIAK-FRĄCKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6516/2020.2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ BOLESŁAW2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaAGATA PATRYCJA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2021-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ BOLESŁAW2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaAGATA PATRYCJA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-04 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-01-04 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-04 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-01-04 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2021-01-04 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-01-04 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-01-04 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-04 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów