BIALSKA FUNDACJA SOLIDARNOŚĆ Z BIAŁORUSIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000876947
Numer REGON: 387857462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25403/20/978]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-01-05 do dziś
3. NazwaBIALSKA FUNDACJA SOLIDARNOŚĆ Z BIAŁORUSIĄ2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. SIDORSKA nr domu 54 nr lokalu 8B kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.10.2020 R.; 16.12.2020 R. - ZMIENIONO § 12 STATUTU.2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaONUSZKO2021-01-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERASIMCHYK2021-01-05 do dziś
2. ImionaDZIANIS2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBIZBAŃSKA TARANOWICZ2021-01-05 do dziś
2. ImionaSWIETLANA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAU2021-01-05 do dziś
2. ImionaANATOL2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKEVICH2021-01-05 do dziś
2. ImionaANDREI2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-01-05 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-01-05 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-01-05 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2021-01-05 do dziś
585 EDUKACJA2021-01-05 do dziś
690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2021-01-05 do dziś
794 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów