ECHALLENGE FOUNDATION

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000876904
Numer REGON: 387842207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12831/20/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-01-05 do dziś
3. NazwaECHALLENGE FOUNDATION2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ZAWISZY CZARNEGO nr domu 7 F nr lokalu 3 kod pocztowy 65-387 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@FOUNDATION.ECHALLENGE.PL2021-01-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FOUNDATION.ECHALLENGE.PL2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.10.2020 R.2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD FUNDACJI SKŁADA SIĘ Z 1-3 OSÓB. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ SIĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERLATKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 5 POZOSTAŁE FORMY EDUKACYJNE2021-01-05 do dziś
285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-01-05 do dziś
393 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-01-05 do dziś
458 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-01-05 do dziś
559 11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-01-05 do dziś
663 91 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-01-05 do dziś
773 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-01-05 do dziś
873 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-01-05 do dziś
990 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów