BEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000876880
Numer REGON: 387829537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9413/20/569]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ŁAZY miejscowość ŁAZY2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY ulica UL. WYZWOLENIA nr domu 5A kod pocztowy 42-450 poczta ŁAZY kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2020R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI BEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB BORUCH ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA DOMINIKA SWIERDZĘ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOMINIK SWIERDZA, 42-400 ZAWIERCIE, UL 3 MAJA 33, REP. A NR 8360/20202021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE SYLWESTRA LIGIENZY Z DNIA 01 GRUDNIA 2020 R. REP. A NR 8356/2020 O PRZEKSZTAŁCENIU JEGO JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ POD NAZWĄ P.H.U. BEARPOL KRAFT-INSTALACJE SYLWESTER LIGIENZA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA FUNKCJONOWAĆ BĘDZIE POD FIRMĄ BEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁAZACH, NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 I NAST. KSH PRZY UWZGLĘDNIENIU W SZCZEGÓLNOŚCI ART. 584’ I NAST. KSH ORAZ ZGODNIE Z TREŚCIĄ PLANU PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO JAKUBA BORUCHA ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA DOMINIKA ŚWIERDZĘ W KANCELARI NOTARIALNEJ NOTARIUSZ DOMINIK ŚWIERDZA W ZAWIERCIU PRZY UL. 3 MAJA 332021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.H.U. BEARPOL KRAFT-INSTALACJE SYLWESTER LIGIENZA,2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGIENZA2021-01-04 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ROMAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.212,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51212,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGIENZA2021-01-04 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ROMAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-01-04 do dziś
227 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2021-01-04 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-01-04 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-04 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-04 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-04 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-04 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów