PLASTCARD STANISŁAW JASONEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-27 godz. 14:55:56
Numer KRS: 0000876873
Numer REGON: 387843359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/30508/20/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLASTCARD STANISŁAW JASONEK SPÓŁKA JAWNA2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BALICKA nr domu 100 kod pocztowy 30-149 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2020 R.2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASONEK2021-01-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WOJCIECH2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3514241592021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000534148 2021-01-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI - STANISŁAWOWI JASONKOWI SAMODZIELNIE W KAŻDYM WYPADKU BEZ OGRANICZEŃ. WSPÓLNIKOWI - PIOTROWI PIOTROWSKIEMU I WSPÓLNIKOWI - GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: - W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W WYNIKU KTÓRYCH ZOSTANIE ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PONIŻEJ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI PIOTROWI PIOTROWSKIEMU I WSPÓLNIKOWI GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SAMODZIELNIE, - W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W WYNIKU KTÓRYCH ZOSTANIE ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: - STANISŁAWA JASONKA Z PIOTREM PIOTROWSKIM LUB - STANISŁAWAJASONKA Z GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA LUB - PIOTRA PIOTROWSKIEGO Z PROKURENTEM LUB - GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z PROKURENTEM. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE WRAZ ZE WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3514241592021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000534148 2021-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASONEK2021-01-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WOJCIECH2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANUSZKIEWICZ KOWALCZYK2021-01-05 do dziś
2. ImionaANNA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA MIESZANA PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, A TO DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE WRAZ Z INNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UPRAWNIONEJ DO JEJ REPREZENTACJI.2021-01-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-05 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-01-05 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-01-05 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-01-05 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2021-01-05 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2021-01-05 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-01-05 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-01-05 do dziś
917 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów