SC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000876854
Numer REGON: 367606847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/24145/20/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 367606847 NIP 85818597382021-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GRYFINO ulica UL. 1 MAJA nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 R. REP. A NR 2272/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GRYFINIE W SC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GRYFINIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GRYFINIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.12.2020 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ OGONOWSKĄ (KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, UL. ŚCIEGIENNEGO 3/1, 70-352 SZCZECIN), REPERTORIUM A NR 2272/2020.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-01-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000683742 2021-01-05 do dziś
5. Numer REGON3676068472021-01-05 do dziś
6. Numer NIP85818597382021-01-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN KONRAD2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADRIAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689307682021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000707641 2021-01-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN KONRAD2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADRIAN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCHCIŃSKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689307682021-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000707641 2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-05 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-01-05 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-01-05 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-01-05 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-05 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-05 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-05 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-05 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów