CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA G. I M. KANIA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-01-28 godz. 10:36:34
Numer KRS: 0000876777
Numer REGON: 101836826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32597/20/366]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2021-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101836826 NIP 83618594232021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA G. I M. KANIA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. OGRODOWA nr domu 21/23 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2020 R., NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 42808/20202021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA G. KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA G. I M. KANIA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA NA MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z 9 LISTOPADA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 42808/202021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA G. KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000609516 2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON1018368262021-01-04 do dziś
6. Numer NIP83618594232021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
2
1. NazwiskoKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
3
1. NazwiskoKANIA NIKLAS2021-01-04 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
4
1. NazwiskoKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2021-01-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA NIKLAS2021-01-04 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-01-04 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2021-01-04 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-01-04 do dziś
486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2021-01-04 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-01-04 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-01-04 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2021-01-04 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów