GSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000876770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[RDF/415164/22/681]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221198548 NIP 58514597932020-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2020-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JULIUSZA LEA nr domu 202A kod pocztowy 30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2020R, REP. A NR 8221/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. CHOPINA 9/1.2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA GSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ GSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU, PODJĘTEJ W DNIU 27 LISTOPADA 2020R, ZAPROTOKOŁOWANEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA GOŁĄBEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE REP. A NR 8221/20202020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000381727 2020-12-31 do dziś
5. Numer REGON2211985482020-12-31 do dziś
6. Numer NIP58514597932020-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2020-12-31 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQ HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217924292020-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000442156 2020-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2020-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZOREK2020-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaQ HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217924292020-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000442156 2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2020-12-31 do dziś
247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-31 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-31 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-12-31 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-12-31 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-12-31 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-31 do dziś
979 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
2data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów