INT-TECH KOWALEWICZ KLAHS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000876737
Numer REGON: 363796845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12693/20/849]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT-TECH KOWALEWICZ KLAHS SPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ nr domu 7 nr lokalu 108 kod pocztowy 15-102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INT-TECH.PL2021-01-04 do dziś
4. Adres strony internetowejINT-TECH.PL2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2020 R.2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW INT-TECH SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ KOWALEWICZ, KAMIL KLAHS Z DNIA 22.12.2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. ORAZ DOSTOSOWANIU TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ. WSPÓLNICY: - GRZEGORZ BOGDAN KOWALEWICZ - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANY DO CEIDG - KAMIL KLAHS - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANY DO CEIDG2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINT-TECH S.C. GRZEGORZ KOWALEWICZ, KAMIL KLAHS,2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON3637968452021-01-04 do dziś
6. Numer NIP54232533142021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWICZ2021-01-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGDAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAHS2021-01-04 do dziś
2. ImionaKAMIL2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWICZ2021-01-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGDAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAHS2021-01-04 do dziś
2. ImionaKAMIL2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-01-04 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-01-04 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-01-04 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-01-04 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-04 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-04 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-04 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów