NORDHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-02-26 godz. 10:56:20
Numer KRS: 0000876271
Numer REGON: 387892145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33052/20/643]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNORDHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 7 kod pocztowy 61-894 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@NORDHEIM.PL2021-01-05 do dziś
4. Adres strony internetowejNORDHEIM.PL2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2020 R.2021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYBOWSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaCEZARY2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYBOWSKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaEWELINA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAREK2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORGANEK2021-01-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYBOWSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaCEZARY2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYBOWSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaROBERT2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMISARCZYK2021-01-05 do dziś
2. ImionaPATRYK2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-05 do dziś
21. NazwiskoORGANEK2021-01-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-05 do dziś
31. NazwiskoJASIŃSKI2021-01-05 do dziś
2. ImionaMAREK2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHYBOWSKA2021-01-05 do dziś
2. ImionaEWELINA2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-01-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-05 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-01-05 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2021-01-05 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-05 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-05 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-01-05 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów