GT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000875893
Numer REGON: 368630291
Numer NIP: 8151802718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/410878/22/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368630291 NIP 81518027182020-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT2020-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAŃCUT ulica UL. JANA CETNARSKIEGO nr domu 35 nr lokalu 37 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2020-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2020 R., REP. A NR 4169/2020, NOTARIUSZ JAKUB BABIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE PODJĘŁO W DNIU 12.11.2020 R. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI GT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W GT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UCHWAŁA ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 12.11.2020 R., SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM JAKUBEM BABIARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁAŃCUCIE - REP. A NR 4169/202020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,2020-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000701614 2020-12-31 do dziś
5. Numer REGON3686302912020-12-31 do dziś
6. Numer NIP81518027182020-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2020-12-31 do dziś
2. ImionaEWA EDYTA2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁCZ2020-12-31 do dziś
2. ImionaMELANIA NATALIA2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2020-12-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-12-31 do dziś
247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-31 do dziś
352 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2020-12-31 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-31 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-31 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-31 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-12-31 do dziś
878 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-12-31 do dziś
978 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
2data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów