CSBUD CHODAŃ SKUPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000875822
Numer REGON: 387805293
Numer NIP: 1182217704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408442/22/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSBUD CHODAŃ SKUPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ARKUSZOWA nr domu 18 kod pocztowy 01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.20202020-12-28 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2021R., ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2021-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODAŃ2020-12-28 do dziś
2. ImionaJACEK2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIŃSKI2020-12-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2021-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODAŃ2020-12-28 do dziś
2. ImionaJACEK2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIŃSKI2020-12-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-12-28 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-12-28 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-12-28 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2020-12-28 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-12-28 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-12-28 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-12-28 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-28 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2022 okres OD 28.12.2020 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2020 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów