ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000875712
Numer REGON: 387770040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-12-23
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14189/20/571]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość KAMIEŃ DUŻY2020-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIEŃ DUŻY nr domu 183 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA 2020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2020 R.2020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFIŃSKI2020-12-23 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 PLN2020-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4900,00 PLN2020-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4900,00 PLN2020-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIEK2020-12-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 PLN2020-12-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4900,00 PLN2020-12-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4900,00 PLN2020-12-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3877510902020-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000875278 2020-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI.2020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3877510902020-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000875278 2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-12-23 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2020-12-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-12-23 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-12-23 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-12-23 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-12-23 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-12-23 do dziś
895 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów