BERGER KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000875539
Numer REGON: 387597535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37914/20/354]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 387597535 NIP 89431618212021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBERGER KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 54-517 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 LISTOPADA 2020 R., REPERTORIUM A NR 78941/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO IZABELĘ STANKIEWICZ-CIESIELSKĄ - ZASTĘPCĘ NOTORIUSZA MAŁGORZATY ZEMBALI, Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RUSKIEJ 3/4.2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT 4 K.S.H., POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ POD FIRMĄ BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ: BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. KTÓRE ZOSTANĄ PRZYZNANE W CAŁOŚCI JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE PODZIAŁU Z DNIA 31.07.2020 R. PODZIAŁ PRZEPROWADZONO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 03.11.2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 78936/2020 ORAZ UCHWAŁY NR 2 JEDYNEGO WSPÓLNIKA BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. Z DNIA 03.11.2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 78941/20202021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBERGER BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000133056 2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON9302173432021-01-04 do dziś
6. Numer NIP89810116382021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERGER BAU SE2021-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEßL2021-01-04 do dziś
2. ImionaERWIN FRANZ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-04 do dziś
223 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-01-04 do dziś
408 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów