BALUO LEWANDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000875504
Numer REGON: 387845861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21388/20/166]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBALUO LEWANDOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. PÓŁNOCNA nr domu 10 kod pocztowy 81-029 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA W DNIU 15.12.2020R., PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ SOLECKĄ, W KANCELARII W GDYNI PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV NR 49/1, REP. A NR 4882/20202021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2021-01-04 do dziś
2. ImionaPATRYCJA MARIA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMPCZYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaANITA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2021-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500 ZŁ2021-01-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500 ZŁ2021-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMPCZYK2021-01-04 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2021-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.600 ZŁ2021-01-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.600 ZŁ2021-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2021-01-04 do dziś
2. ImionaPATRYCJA MARIA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2021-01-04 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2021-01-04 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-01-04 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-01-04 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-04 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-01-04 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-04 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów