BUNSCHA 2 ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000875445
Numer REGON: 122939725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-02-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3753/21/733]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122939725 NIP 67723768372020-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNSCHA 2 ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2020-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JULIUSZA LEA nr domu 202A kod pocztowy 30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2020 R., REP. A NR 8099/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA BUNSCHA 2 ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BUNSCHA 2 ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU, PODJĘTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2020 R, ZAPROTOKOŁOWANEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA GOŁĄBEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 8099/20202020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUNSCHA 2 ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2020-12-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000725985 2020-12-23 do dziś
5. Numer REGON1229397252020-12-23 do dziś
6. Numer NIP67723768372020-12-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632866182020-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000592525 2020-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226458572020-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000492046 2020-12-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLDING KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641794002021-02-09 do dziś
4. Numer KRS0000875965 2021-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3632866182020-12-23 do dziś
4. Numer KRS0000592525 2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-23 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-12-23 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-12-23 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-23 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-23 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-12-23 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-12-23 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów