DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000875024
Numer REGON: 301490072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1247/21/369]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301490072 NIP 77923787682020-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2020-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POLSKA nr domu 114 kod pocztowy 60-401 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2020 R., REP. A NR 7340/2020, NOTARIUSZ PIOTR SILSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI PIOTR SILSKI SP. P. UL. ZWIERZYNIECKA 30/33, 60-814 POZNAŃ2020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE ART. 551 § 1 I N. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7340/2020, SPORZĄDZONYM PRZEZ PIOTRA SILSKIEGO - NOTARIUSZA W POZNANIU, W KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ ZMUDA - TRZEBIATOWSKI PIOTR SUSKI SP. P. W POZNANIU PRZY ULICY ZWIERZYNIECKIEJ NUMER 30/33.2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000361093 2020-12-21 do dziś
5. Numer REGON3014900722020-12-21 do dziś
6. Numer NIP77923787682020-12-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOWSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3014852722020-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000360565 2020-12-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOWSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3014852722020-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000360565 2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-12-21 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-12-21 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-12-21 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-12-21 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-12-21 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-01-22 do dziś
718 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2021-01-22 do dziś
818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-01-22 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów