EXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXG CAPITAL BIS” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000874867
Numer REGON: 368260813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/299112/21/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368260813 NIP 57328877322020-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXG CAPITAL BIS” SPÓŁKA JAWNA2020-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2020-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKABRYSTÓW nr domu 10 kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2020-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 2 GRUDNIA 2020 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 76/78, REPERTORIUM NUMER A 3409/2020, ZAWARTA W UCHWALE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI EXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXG CAPITAL BIS” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ EXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXG CAPITAL BIS” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 76/78, REPERTORIUM A NR 3409/20202020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „EXG CAPITAL BIS” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000694894 2020-12-22 do dziś
5. Numer REGON3682608132020-12-22 do dziś
6. Numer NIP57328877322020-12-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2020-12-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2020-12-22 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429118142020-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000418916 2020-12-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-12-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429118142020-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000418916 2020-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2020-12-22 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2020-12-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-12-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-22 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-12-22 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-22 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-12-22 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-12-22 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-22 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-22 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-12-22 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów