DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-27 godz. 14:55:56
Numer KRS: 0000874734
Numer REGON: 011079177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66947/20/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011079177 NIP 52600214672021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BELWEDERSKA nr domu 23 kod pocztowy 00-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.11.2020, REP. A NR 4119/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., ZAMIESZCZONEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., REP A NR 4119/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZPITALNA 5 LOK. 1, 00-031 WARSZAWA2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000297875 2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON0110791772021-01-04 do dziś
6. Numer NIP52600214672021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRYDERYK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2021-01-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERSKA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELICKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaJULIAN HENRYK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONOWICZ2021-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FRYDERYK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2021-01-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERSKA2021-01-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELICKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaJULIAN HENRYK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONOWICZ2021-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-04 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów