DOCK19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000874495
Numer REGON: 388236331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-02-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5312/21/786]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCK19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 03-808 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.10.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 18160/2020.2020-12-17 do dziś
228.01. 2021 R., MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.26B, KRS: 0000319635, REPERTORIUM A NR 965/2021 DOKONAŁ SPROSTOWANIA AKTU NOTARIALNEGO - REPERTORIUM A NR 18160/2020 SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ, DOKONANĄ W AKCIE NOTARIALNYM - UMOWIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ REPERTORIUM A NR 18160/2020 W TEN SPOSÓB, ZE ZMIENIONO § 4 UST. 1 LIT (D) UMOWY SPÓŁKI2021-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462969642020-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000578616 2020-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego770.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLATINUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460046542020-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000411377 2020-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.745.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.495.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCK19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868027372020-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000855190 2020-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. DOCK19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, TJ. DOCK19 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁA ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU DOCK19 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DOCK19 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU DOCK19 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ JOEL BIRMAN ORAZ MATEUSZ GESSLER.2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCK19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868027372020-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000855190 2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-12-17 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-17 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów