FAURECIA LEGNICA DECORATIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000874432
Numer REGON: 387829550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/22577/20/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAURECIA LEGNICA DECORATIONS SPÓŁKA AKCYJNA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina LEGNICKIE POLE miejscowość GNIEWOMIERZ2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEWOMIERZ nr domu 180 kod pocztowy 59-241 poczta LEGNICKIE POLE kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2020 R., REP. A NR 86826/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO RAFAŁA NAJDĘ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA NR 3/4.2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-01-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA FAURECIA LEGNICA DECORATIONS S.A. W GNIEWOMIERZU (SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA) POWSTAŁA W WYNIKU PRZENIESIENIA CZĘŚCI MAJĄTKU „FAURECIA LEGNICA” S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (SPÓŁKA DZIELONA), NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ, TJ. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 K.S.H. PODZIAŁ NASTĄPIŁ BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE JEDYNY AKCJONARIUSZ „FAURECIA LEGNICA” S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY TJ. „FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W GRÓJCU, OBJĄŁ W: FAURECIA LEGNICA DECORATIONS S.A. W GNIEWOMIERZU; UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI DZIELONEJ: AKT NOTARIALNY Z DN. 24.11.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ NAJDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 86821/2020; UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ: AKT NOTARIALNY Z DN. 24.11.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ NAJDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 86826/2020.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FAURECIA LEGNICA” SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000403184 2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON0164229062021-01-04 do dziś
6. Numer NIP69121747092021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6709128832021-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000403609 2021-01-04 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2021-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji20000002021-01-04 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2000000,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-01-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002021-01-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-01-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZARZĄDU MOŻE BYĆ WYKONYWANE W RAMACH KOMPETENCJI ZARZĄDU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBASIK2021-01-04 do dziś
2. ImionaADAM ROBERT2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLACEK2021-01-04 do dziś
2. ImionaDANIEL MAREK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁUCKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaLESZEK HENRYK2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2021-01-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPENGLER2021-01-04 do dziś
2. ImionaINGO ANTON2021-01-04 do dziś
21. NazwiskoSERVE2021-01-04 do dziś
2. ImionaJÉRÔME JEAN2021-01-04 do dziś
31. NazwiskoDURAND2021-01-04 do dziś
2. ImionaOLIVIER LIONEL2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-01-04 do dziś
213 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-01-04 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-04 do dziś
424 42 PRODUKCJA ALUMINIUM2021-01-04 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-04 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-04 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-01-04 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów