EXC PROJEKT NR 1 P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000874285
Numer REGON: 061628981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282702/21/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXC PROJEKT NR 1 P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2020-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2020 R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4209/2020.2020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁO ZATWIERDZONE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ I ZAPROTOKOŁOWANE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEKSZTAŁCENIA REP. A 4209/2020 Z DNIA 08.10.2020R. W OBECNOŚCI NOTARIUSZ MONIKI STRUS-SIODŁOWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE; WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ZDECYDOWALI JEDNOMYŚLNIE PRZEKSZTAŁCIĆ DOTYCHCZASOWĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PRZEKSZTAŁCENIA PRZEWIDZIANEJ W ART 551.§1. ORAZ ART. 562. I 563. KSH, PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2|/10/2020 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ EXC PROJEKT NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaESC PROJEKT NR 1, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-12-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000489022 2020-12-21 do dziś
5. Numer REGON0616289812020-12-21 do dziś
6. Numer NIP12313538452020-12-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINVEST PROJEKT NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459774322020-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000408979 2020-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2020-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-12-21 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-12-21 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-12-21 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-12-21 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-12-21 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-12-21 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-12-21 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-12-21 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów