DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000874252
Numer REGON: 147381666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-02-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4160/21/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147381666 NIP 52525973072020-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINA SPOKOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŹWIŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOLINASPOKOJU.PL2020-12-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOLINASPOKOJU.PL2020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LISTOPADA 2020R., NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK.3, REP. A NR 9124/20202020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOLINĄ SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3, REP. A NR 9124/20202020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOLINA SPOKOJU, SPÓŁKA AKCYJNA2020-12-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000520004 2020-12-21 do dziś
5. Numer REGON1473816662020-12-21 do dziś
6. Numer NIP52525973072020-12-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMILEW2020-12-21 do dziś
2. ImionaIWONA IZABELA2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78750 ZŁ2020-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABACZYŃSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78750 ZŁ2020-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLETKUS2020-12-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22800 ZŁ2020-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIŁOSZ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22800 ZŁ2021-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego203100,00 ZŁ2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMILEW2020-12-21 do dziś
2. ImionaIWONA IZABELA2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABACZYŃSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIŁOSZ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLETKUS2020-12-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-21 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-21 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-12-21 do dziś
449 41 Z +TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-12-21 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-12-21 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-12-21 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-21 do dziś
875 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2020-12-21 do dziś
996 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów