CS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000874065
Numer REGON: 387500317
Numer NIP: 6762588590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[RDF/421131/22/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SKOTNICKA nr domu 240 kod pocztowy 30-394 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.11.2020 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 4375/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA FABER RAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. DOBREGO PASTERZA 120/82020-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPKA2020-12-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIROSŁAW2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPKA2020-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2020-12-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI CS MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPKA2020-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘZAK2020-12-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNALEPKA2020-12-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIROSŁAW2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-12-17 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-17 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-12-17 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2022 okres OD 17.12.2020 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów