INTEGRITY SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000873941
Numer REGON: 387744338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RDF/458157/22/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRITY SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37 nr lokalu 58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2020R., NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4961/20202020-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2020-12-17 do dziś
2. ImionaANNA JULITA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVAK2020-12-17 do dziś
2. ImionaPETER STEVEN2020-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2020-12-17 do dziś
2. ImionaANNA JULITA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-12-17 do dziś
274 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-12-17 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-12-17 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-17 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-12-17 do dziś
658 13 Z WYDAWANIE GAZET2020-12-17 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-12-17 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-12-17 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów