GLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000873916
Numer REGON: 121148602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/30070/20/270]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121148602 NIP 67930284262021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JANA DEKERTA nr domu 24 kod pocztowy 30-703 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2020R. NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 16383/2020.2021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE GLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W GLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA PODSTAWIE ART. 551§1 W ZW. Z ART. 563 ORAZ ART. 571 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 30.11.2020R. REP. A NR 16383/2020.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000348573 2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON1211486022021-01-04 do dziś
6. Numer NIP67930284262021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANCHEVSKY HOLDING LIMITED2021-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000 ZŁ2021-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1020400,00 ZŁ2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-04 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-04 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-01-04 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-01-04 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-01-04 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-01-04 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-01-04 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-04 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów