UNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-28 godz. 10:36:34
Numer KRS: 0000873883
Numer REGON: 081147310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/657/21/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 081147310 NIP 92918559742021-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2021-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 6 kod pocztowy 65-562 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2021-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2020R. NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU REPERTORIUM A NUMER 259/20202021-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-01-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI UNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.12.2020R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ZIELENIECKĄ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU REPERTORIUM A NUMER 259/20202021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaUNIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-01-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000800285 2021-01-05 do dziś
5. Numer REGON0811473102021-01-05 do dziś
6. Numer NIP92918559742021-01-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJAK2021-01-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4731 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 236550,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego249000,00 ZŁ2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDENY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TEŻ WYMAGFANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.2021-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJAK2021-01-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2021-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBŁAŻEJAK2021-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-01-05 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-01-05 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-01-05 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-05 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-05 do dziś
696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-01-05 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-05 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-05 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów