„MOTO M5” ARTUR KOŁODZIEJ, KRZYSZTOF ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000873755
Numer REGON: 020085305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21977/20/50]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020085305 NIP 88515796132021-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MOTO M5” ARTUR KOŁODZIEJ, KRZYSZTOF ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2021-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica UL. BOŻKOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 57-402 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2021-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.20202021-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ: MOTO M5 S.C. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ SĄ: ARTUR KOŁODZIEJ, NR NIP 8850002165, REGON 890526170; KRZYSZTOF ROMANOWSKI, NR NIP 8831672433, REGON 891529153. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„MOTO M5” SPÓŁKA CYWILNA,2021-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-01-04 do dziś
5. Numer REGON0200853052021-01-04 do dziś
6. Numer NIP88515796132021-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2021-01-04 do dziś
2. ImionaARTUR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2021-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2021-01-04 do dziś
2. ImionaARTUR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2021-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-01-04 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2021-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów