HFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000873541
Numer REGON: 390708573
Numer NIP: 6912070789
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351702/21/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390708573 NIP 69120707892020-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2020-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 44C nr lokalu 3 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2020 R, REP. A NR 5186/2020, NOTARIUSZ BEATA KARWACKA-SIARKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2020-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE HFP SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 07.12.2020 R. UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU BEATĘ KARWACKĄ-SIARKĘ (REP. A NR 5186/2020).2020-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHFP SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2020-12-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000168027 2020-12-15 do dziś
5. Numer REGON3907085732020-12-15 do dziś
6. Numer NIP69120707892020-12-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały319999 (TRZYSTA DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31999900 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) PLN2020-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego32000000,00 ZŁ2020-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZADZĄDU SAMODZIELNIE2020-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2020-12-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA LILA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-15 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-12-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-15 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-15 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-12-15 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-12-15 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-15 do dziś
986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów