EN BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000872198
Numer REGON: 387691926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/17098/21/606]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2020 R.2020-12-09 do dziś
230.12.2020 R., ZMIANA § 32021-01-19 do dziś
331.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 754/2021, NOTARIUSZ IZABELA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2021-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSELECT SPÓŁKA AKCYJNA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656774932020-12-09 do dziś
4. Numer KRS0000652124 2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2020-12-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 900,00 ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVC LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3813043482021-06-17 do dziś
4. Numer KRS0000748524 2021-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH.2021-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6250,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB 3 (TRZECH) CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDORAZOWO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERIS2020-12-09 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2021-06-17 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-17 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2021-06-17 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-06-17 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów