ARTILUX POLSKA MATEJA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000872132
Numer REGON: 277425957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16664/21/574]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 277425957 NIP 64722378302020-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTILUX POLSKA MATEJA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2021-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina GODÓW miejscowość SKRZYSZÓW2020-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SKRZYSZÓW ulica UL. 1 MAJA nr domu 28A kod pocztowy 44-348 poczta SKRZYSZÓW kraj POLSKA 2020-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.11.2020 R., NOTARIUSZ EWA KUŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2805/20202020-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-12-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARTILUX POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKRZYSZOWIE Z DNIA 06.11.2020 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS POD NR 0000019663 (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKE JAWNĄ ARTILUX POLSKA MATEJA SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA)2020-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTILUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-12-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000019663 2020-12-04 do dziś
5. Numer REGON2774259572020-12-04 do dziś
6. Numer NIP64722378302020-12-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJA2020-12-04 do dziś
2. ImionaHENRYKA2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-12-04 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKA NR 1/2021 , 27.09.20212021-12-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJA2021-12-28 do dziś
2. ImionaHENRYKA2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościŚMIERĆ WSPÓLNIKA PIOTRA MATEI 15.05.2021R. ORAZ UCHWAŁA WSPÓLNIKA NR 1/2021 , 27.09.20212021-12-28 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów