ARTE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000871179
Numer REGON: 387668488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44566/21/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 77 nr lokalu U.5 kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.11.2020R.2020-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODWOJSKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaMARIAN STEFAN2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 60 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 3000,00 PLN2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODWOJSKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaPATRYK MARIAN2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 20 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1000,00 PLN2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWUSKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 20 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1000,00 PLN2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODWOJSKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaPATRYK MARIAN2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWUSKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-12-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-12-03 do dziś
346 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-12-03 do dziś
446 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-12-03 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-12-03 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-12-03 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-12-03 do dziś
881 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów