BUZZ PIOTR VOELKEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000870909
Numer REGON: 387586773
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27633/20/285]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUZZ PIOTR VOELKEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA2020-11-26 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-26 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚPIEWAKÓW nr domu 15 kod pocztowy 60-638 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁKI Z DNIA 30.09.2020 R. W FORMIE AKTU NOTARILANEGO REP. A NR 12380/2020, SPORZĄDZONEGO PRZEZ ANNĘ POSPIESZYŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 2/4 (61-729) POZNAŃ2020-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOELKEL2020-11-26 do dziś
2. ImionaPIOTR WIT2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-26 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2020-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-26 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002020-11-26 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2020-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-11-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002020-11-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2020-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOELKEL2020-11-26 do dziś
2. ImionaPIOTR WIT2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów