KZZ-EKO PARK KUBIC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000870901
Numer REGON: 387573374
Numer NIP: 8961599114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18626/23/240]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZZ-EKO PARK KUBIC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość KOBIERZYCE2020-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIERZYCE ulica ROBOTNICZA nr domu 13 nr lokalu 6 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.11.20202020-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIC2020-11-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN PIOTROWSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaANNA2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2020-11-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIC2020-11-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORWIN PIOTROWSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaANNA2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2020-11-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZADROŻNY2020-11-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-11-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-24 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-11-24 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-24 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2020-11-24 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-11-24 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-11-24 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-11-24 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów