BUDOMAX CG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000870029
Numer REGON: 365316499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313919/21/28]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365316499 NIP 67724073772020-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX CG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2020-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RTM. ZBIGNIEWA DUNIN-WĄSOWICZA nr domu 8 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.10.2020 R. NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW REP. A NR 7500/20202020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.20282020-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓLKI BUDOMAX CG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., NA PODSTAWIE ART.551 I NAST.KSH UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 19.10.2020 R. NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ REP A NR 7500/2020 KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW2020-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDOMAX CG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2020-11-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000635021 2020-11-19 do dziś
5. Numer REGON3653164992020-11-19 do dziś
6. Numer NIP67724073772020-11-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOS2020-11-19 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATKO2020-11-19 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654579812020-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000638553 2020-11-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627464722020-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000580800 2020-11-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2020-11-19 do dziś
2. ImionaROBERT ZBIGNIEW2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TJ. CG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654579812020-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000638553 2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-19 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-11-19 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-11-19 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-19 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-11-19 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-11-19 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-19 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-19 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów