NEOVINVEST RAFAŁ HERZYK JERZY RUTKA, PIOTR WALKIEWICZ, MICHAŁ WALKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000869875
Numer REGON: 387526044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/7980/20/976]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEOVINVEST RAFAŁ HERZYK JERZY RUTKA, PIOTR WALKIEWICZ, MICHAŁ WALKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA nr domu 68 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.20202020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2020-11-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON610426057582020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON820821024382020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON710311020942020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaJERZY2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON711029082172020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2020-11-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON610426057582020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON820821024382020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON710311020942020-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaJERZY2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON711029082172020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-11-17 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-17 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-11-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-17 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-11-17 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-11-17 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-11-17 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów