MILIDA CZARNOTA, KOPCZYK, SKRODZKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000869769
Numer REGON: 387520372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/22004/20/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMILIDA CZARNOTA, KOPCZYK, SKRODZKI SPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. DŁUGA nr domu 9 nr lokalu A kod pocztowy 35-232 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2020 R.2020-11-17 do dziś
229.12.2020 R., ZMIANA: PAR. 42020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMICHALINA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYK2020-11-17 do dziś
2. ImionaLILIANA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRODZKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN DAWID2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMICHALINA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYK2020-11-17 do dziś
2. ImionaLILIANA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRODZKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN DAWID2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-17 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-17 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-11-17 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-11-17 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-11-17 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-17 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-11-17 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów