DOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-12-01 godz. 12:33:38
Numer KRS: 0000869691
Numer REGON: 387526185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18575/20/334]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-386 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2020 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KARTUZY, REP. A NR 5698/2020.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2020-11-17 do dziś
2. ImionaJAKUB TADEUSZ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON003028027772020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJER2020-11-17 do dziś
2. ImionaHELENA DOROTA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON970714025012020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861264662020-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000842960 2020-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. ROZPORZĄDZANIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W KWOTACH OD 10.000 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA AKCEPTACJI PREZESA I DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 3. ROZPORZĄDZENIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ JEDNORAZOWO 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. 4. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) W MIESIĄCU ROZRACHUNKOWYM WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEJER2020-11-17 do dziś
2. ImionaHELENA DOROTA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON970714025012020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaTYMOTEUSZ MARCIN2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON790306151772020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOBŁOCKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON720826083792020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2020-11-17 do dziś
2. ImionaJAKUB TADEUSZ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON003028027772020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-11-17 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-17 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów