PDB KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JANICZEK I KRZYWICKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000869653
Numer REGON: 387532346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37307/20/630]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPDB KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JANICZEK I KRZYWICKI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 36 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-033 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@PRAWNICYDLABIZNESU.PL2020-11-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PRAWNICYDLABIZNESU.COM2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.10.2020 R.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoKRZYWICKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL840620119162020-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. NazwiskoJANICZEK2020-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL891120028322020-11-17 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-11-17 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PARTNERÓW. KAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY PROWADZIĆ SPRAWY NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU, NALEŻY ROZUMIEĆ ZBYWANIE PRAW I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWICKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL840620119162020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICZEK2020-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL891120028322020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-11-17 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów