RODZINA P. STRĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000869619
Numer REGON: 260700204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/10731/20/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRODZINA P. STRĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2020-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica OS. NA STOKU nr domu 63A kod pocztowy 25-437 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.11.2020 R., REP. A 22204/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13.2020-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-11-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale13.11.2020 R., REP. A 22204/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13, UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ: RODZINA P. STRĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2020-11-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-11-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000465096 2020-11-17 do dziś
5. Numer REGON2607002042020-11-17 do dziś
6. Numer NIP65729105162020-11-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄCZYŃSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON761020006792020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROFIMIUK2020-11-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON680930059192020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2928853832020-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000212653 2020-11-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄCZYŃSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON720515005702020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaJANINA JÓZEFA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON541105045012020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KONRAD2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON660901092922020-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄCZYŃSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON761020006792020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KONRAD2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON660901092922020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄCZYŃSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON720515005702020-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaJANINA JÓZEFA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON541105045012020-11-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2928853832020-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000212653 2020-11-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROFIMIUK2020-11-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON680930059192020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-11-17 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2020-11-17 do dziś
386 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2020-11-17 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-11-17 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-17 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów